WHY CRYPTO LEGACY WORLDS?
为什么选择加密货币传承世界?
為什麼選擇加密貨幣傳承世界?
TẠI SAO NÊN CHỌN CRYPTO LEGACY WORLDS?
MENGAPA CRYPTO LEGACY WORLDS?
MENGAPA CRYPTO LEGACY WORLDS?
A REVOLUTIONARY APPROACH TO PRESERVING YOUR LEGACY IN WEB 3.0
革命性的方法,用于保护您在 Web 3.0 中的传承
革命性的方法,用於保護您在 Web 3.0 中的遺產
MỘT PHƯƠNG PHÁP CÁCH MẠNG ĐỂ BẢO TỒN DI SẢN CỦA BẠN TRONG WEB 3.0
PENDAHULUAN REVOLUSIONER UNTUK MEMPERTAHANKAN WARISAN ANDA DI WEB 3.0
PENDAKIAN REVOLUSIONER UNTUK MEMELIHARA WARISAN ANDA DALAM WEB 3.0

Crypto Legacy Worlds is the planet's first Post-to-Earn platform, enabling you to create your very own world with five key geomantial essential elements as your precious legacy.

加密货币传承世界是地球上第一个发布帖子赚取平台,让您可以创建自己的世界,并以五个关键的地理要素作为您珍贵的传承。

加密货币传承世界是地球上第一个发布帖子赚取平台,让您可以创建自己的世界,并以五个关键的地理要素作为您珍贵的传承。

Crypto Legacy Worlds là nền tảng đầu tiên trên thế giới cho phép bạn tạo ra thế giới của riêng mình với năm yếu tố địa lý cần thiết như di sản quý giá của bạn.

Crypto Legacy Worlds adalah platform Pertama-di-Dunia yang memungkinkan Anda untuk menciptakan dunia Anda sendiri dengan lima elemen penting geomantra sebagai warisan berharga Anda.

Crypto Legacy Worlds adalah platform Pos-to-Earn pertama di planet ini, membolehkan anda mencipta dunia anda sendiri dengan lima elemen penting geomantik sebagai warisan berharga anda.

service-one

Metal

Kim loại

Logam

Logam
service-one

Wood

Gỗ

Kayu

Kayu
service-one

Water

Nước

Air

Air
service-one

Fire

Lửa

Api

Api

service-one

Earth

Đất

Tanah

Bumi

70 ++

Traits

多种特质

多种特质

Đặc Điểm

Ciri

Ciri

10,000

Lands

块土地

块土地

Khu Đất

Tanah

Tanah

The World First Post To Earn Game
100% User Ownership
世界上首款发布帖子赚取游戏, 100%用户所有权
世界上首款发布帖子赚取游戏, 100%用户所有权
Là Trò Chơi Đầu Tiên Trên Thế Giới Có Giá Trị Thực 100% Sở Hữu Người Dùng
Dunia Pertama Yang Menghasilkan Game, 100% Kepemilikan Pengguna
Pos Dunia Pertama Yang Mencipta Permainan 100% Milikan Pengguna
How It Works
运营方式
運營方式
Cách hoạt động
Cara Kerjanya
Bagaimana Ia Berfungsi
 • 1
  Purchase a Crypto Legacy World NFT. It comes with a 1 metre tall Apple Tree.
 • 2
  1 Apple will grow everyday + Speed up Apple Tree Growth by posting in your timeline and creating your moments
 • 3
  Grow your Apple Tree taller to get more Apples ($CLW) and stake for $H2O. Every 1 metre taller, will bring you to Next Level. You can choose to withdraw your $CLW
 • 4
  Be the Tallest Apple Tree and Highest Yielding Legacy World
 • 1
  购买 加密货币传承世界 NFT,附带 1 米高的苹果树。
 • 2
  每天种一颗苹果,并通过发布动态和创建时刻来加速苹果树生长。
 • 3
  让苹果树长得更高,以获得更多的苹果($CLW)并抵押 $H2O。每增加 1 米,将带你进入下一级。你可以选择提取你的 $CLW。
 • 4
  成为最高的苹果树和最高值的傳承世界。
 • 1
  購買 加密貨幣傳承世界 NFT,附帶 1 米高的蘋果樹。
 • 2
  每天種一顆蘋果,並通過發布動態和創建時刻來加速蘋果樹生長。
 • 3
  讓蘋果樹長得更高,以獲得更多的蘋果($CLW)並抵押 $H2O。每增加 1 米,將帶你進入下一級。你可以選擇提取你的 $CLW。
 • 4
  成為最高的蘋果樹和最高值的傳承世界。
 • 1
  Mua một NFT Thế giới Di sản Mật mã. Nó đi kèm với một cây Táo cao 1 mét.
 • 2
  1 quả Táo sẽ mọc hàng ngày + Tăng tốc tăng trưởng cây Táo bằng cách đăng bài trên dòng thời gian của bạn và tạo ra những khoảnh khắc của riêng bạn
 • 3
  Tăng cao cây Táo của bạn để nhận được nhiều Quả táo hơn ($CLW) và đặt cược cho $H2O. Mỗi 1 mét cao hơn sẽ đưa bạn đến Cấp độ tiếp theo. Bạn có thể rút tiền $CLW của mình
 • 4
  Hãy trở thành cây Táo cao nhất và Thế giới Di sản có lợi suất cao nhất
 • 1
  Beli Crypto Legacy World NFT. Ini dilengkapi dengan Pohon Apel setinggi 1 meter.
 • 3
  1 Apel akan tumbuh setiap hari + Mempercepat Pertumbuhan Pohon Apel dengan memposting di timeline Anda dan membuat momen Anda sendiri
 • 3
  Tumbuhkan Pohon Apel Anda lebih tinggi untuk mendapatkan lebih banyak Apel ($CLW) dan bertaruh untuk $H2O. Setiap 1 meter lebih tinggi, akan membawa Anda ke Level Berikutnya. Anda dapat memilih untuk menarik $CLW Anda
 • 4
  Jadilah Pohon Apel Tertinggi dan Dunia Warisan dengan Hasil Tertinggi
 • 1
  Beli Crypto Legacy World NFT. Ia disertakan dengan Pokok Epal setinggi 1 meter.
 • 2
  1 Epal akan tumbuh setiap hari + Mempercepat Pertumbuhan Pokok Epal dengan memuatnaik di kronologi dan mencipta momen anda sendiri
 • 3
  Tumbuhkan Pokok Epal anda lebih tinggi untuk mendapatkan lebih banyak Epal ($CLW) dan menetapkan untuk $H2O. Setiap 1 meter yang lebih tinggi, akan membawa anda ke Tahap Seterusnya. Anda boleh memilih untuk menarik balik $CLW anda
 • 4
  Jadilah Pokok Epal Tertinggi dan Legacy World yang Menghasilkan Hasil Tertinggi

Unique Propositions

独特的优势

獨特的優勢

Đề xuất độc đáo

Proposisi Unik

Proposisi Unik

Create community of like minded individuals in a Meta Legacy World eco-system

在 加密货币传承世界生态系统中创建志同道合的人群社区。

在 加密貨幣傳承世界生態系統中創建志同道合的人群社區。

Tạo cộng đồng các cá nhân cùng suy nghĩ trong một hệ sinh thái Thế giới Di sản Meta Xây dựng thế giới ảo của bạn theo ý muốn của bạn (Tồn tại song song)

Membuat komunitas individu dengan pemikiran yang sama di dalam ekosistem Meta Legacy World

Mencipta komuniti individu yang seiras dalam ekosistem Meta Legacy World

Build your virtual world the way you want it (Parallel Existent)

按照你想要的方式构建虚拟世界(平行存在)。

按照你想要的方式構建虛擬世界(平行存在)。

Chơi để kiếm $CLW Token (P2E). (Ví dụ như nhật ký hàng ngày, Ghi lại, Chia sẻ kỷ niệm, Bằng cách làm điều tốt, Tăng trưởng cây Táo, Giúp đỡ người khác, Hoạt động tích cực)

Bangun dunia virtual Anda sesuai dengan yang Anda inginkan (Paralel Eksis)

Bina dunia maya anda seperti yang anda inginkan (Wujud Berparalel)

Play to earn (P2E) $CLW Token (E.g. Daily journaling, Recording, Sharing memories, by doing good, grow Apple Tree, help others, positive activities)

参与赚取(P2E)$CLW 代币(例如,通过每日记录,录制,分享回忆,做好事,种植苹果树,帮助他人,积极活动)。

參與賺取(P2E)$CLW 代幣(例如,通過每日記錄,錄制,分享回憶,做好事,種植蘋果樹,幫助他人,積極活動)。

Xây dựng thế giới ảo của bạn theo ý muốn của bạn (Tồn tại song song)

Mainkan untuk menghasilkan (P2E) Token $CLW (Mis. Membuat jurnal harian, Merekam, Berbagi kenangan, Berbuat baik, Menumbuhkan Pohon Apel, Membantu orang lain, Aktivitas positif)

Main untuk dapatkan $CLW Token (P2E) (Contoh: Merekod harian, Rakaman, Berkongsi kenangan, Dengan melakukan kebaikan, Menumbuhkan Pokok Epal, Membantu orang lain, Aktiviti positif)